Loading...
Zalecenia sanitarne2022-03-02T09:51:54+00:00

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na targach ENERGETAB 2022 w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Pobierz tekst

UWAGA!
Teren targów ENERGETAB to olbrzymia powierzchnia wystawiennicza, obejmująca ok. 4 ha. Na całym terenie pawilony namiotowe i stoiska plenerowe są rozlokowane równomiernie. Pozwala to na zapewnienie większych odległości pomiędzy zwiedzającymi, niż w przypadku stałych hal. Wpływa to w istotny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników targów: Wystawców, Zwiedzających i Obsługi targów.

WEJŚCIE I WJAZD NA TEREN TARGÓW:
1. Odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia – jedna dla gości wchodzących na teren targów, druga dla wychodzących.
2. Obowiązkowa rejestracja online wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach.
3. Bezdotykowa forma weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
4. Pomiar temperatury ciała w strefie wejścia na teren targów.
5. Wydzielone strefy kolejki do wejścia na teren targów w postaci linii, naklejek, tablic wskazujących kierunki tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5m.
6. Zastosowanie systemu liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających na terenie targów.
7. Weryfikacja czy wszyscy wchodzący na teren targów mają na twarzy maseczkę, zdezynfekowane dłonie.

TERENY WYSTAWIENNICZE:

1. Poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
2. Możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
3. Umieszczenie pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, wraz z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:

1. Ograniczenie liczby punktów obsługi do niezbędnego minimum poprzez umożliwienie w jak najszerszym zakresie obsługi online.
2. Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi.
3. Bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
4. Dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej oraz terminali płatniczych nie rzadziej niż co godzinę.
STOISKA WYSTAWIENNICZE:

1. Montaż i demontaż stoisk zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS).
2. Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
3. Materiały dla gości i zwiedzających powinny być, w miarę możliwości, dostępne tylko w wersji online (na ekranach, w postaci plików).

STOISKA GASTRONOMICZNE:

Stoiska gastronomiczne (w tym restauracja) będą funkcjonować zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.

HIGIENA PRZESTRZENI TARGOWYCH:

1. Zapewnienie odpowiedniej ilości urządzeń do higieny rąk w miejscach przebywania uczestników targów.
2. Regularne czyszczenie (nie rzadziej niż co 2 godziny) i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
3. Śmieci i odpady przechowywane będą w zamkniętych pojemnikach, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
4. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
5. Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło, jednorazowe ręczniki papierowe. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.
6. Codzienna dezynfekcja obiektów targowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
1. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w pawilonach targowych, tj. 1 osoba na 10 m2.
2. Zapewnienie obecności zespołu medycznego na terenach targowych podczas wydarzenia.
3. Przeszkolenie personelu obsługującego wydarzenie targowe w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
4. Wprowadzenie specjalnych procedur w stosunku do personelu obsługującego targi, polegających na codziennym wywiadzie epidemiologicznym wraz z pomiarem temperatury ciała oraz wyposażenie zatrudnionych osób w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki).
5. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
6. Nadawanie komunikatów (radiowęzeł, telebimy) o zaleceniach sanitarnych obowiązujących podczas imprezy targowej.
7. Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
8. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie targów wdrożone zostaną procedury ustalone przez Główny Inspektorat Sanitarny.