Loading...
Zalecenia sanitarne2020-09-02T08:23:40+00:00

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom TARGÓW ENERGETAB 2020
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego)

Pobierz tekst

TERENY WYSTAWIENNICZE – pawilony ekspozycyjne, ekspozycje plenerowe
1. Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów targów wprowadza się ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie na terenach targowych tj. 1 osoba na 2,5 m2. W związku z powyższym na terenie Targów ENERGETAB 2020 (dalej Targów) może jednorazowo w tym samym czasie może przebywać 8000 osób, w tym do 5000 osób w pawilonach namiotowych i hali A. (nie wlicza się osób z obsługi stoiska i obsługi Targów).
2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywająca na terenie Targów organizacji wydarzeń targowych (osoby, które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie – w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu).
3. Na terenie Targów istnieje możliwość zakupu maseczek (w tzw. maskomatach).
4. W strefach wejściowych, przy większości wejść do pawilonów oraz w innych ogólnodostępnych przestrzeniach zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym.
5. Preferowana jest wcześniejsza rejestracja internetowa zwiedzających oraz wstęp wolny (na podstawie kodu wysyłanego e-mailowo po zarejestrowaniu się on-line) w celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście.
6. Na terenie obiektów targowych wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek oraz działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Wystawcom i organizatorom konferencji zaleca się wykorzystywanie stojaków na materiały reklamowe, ulotki, itp.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU
1. Wprowadzono obowiązkową rejestrację wszystkich uczestników Targów, w celu pozyskania danych osób uczestniczących w wydarzeniach targowych.
2. Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników Targów, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
3. Organizator Targów przygotował (na podstawie wytycznych GIS) „ankietę epidemiologiczną” (dalej Ankietę), którą należy wypełnić on-line podczas (wcześniejszej) rejestracji uczestnictwa.
4. Na teren targów mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni i zarejestrowani wystawcy, uczestnicy konferencji i innych spotkań, zarejestrowani zwiedzający, zarejestrowane osoby świadczące usługi oraz zarejestrowani przedstawiciele mediów.
5. W miarę możliwości organizacyjnych wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzeń odbywających się na terenie Targów – inne dla wchodzących a inne dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
6. Dla gości oczekujących na wejście na Targi, wydzielono bezpieczne strefy kolejki do wejścia przed strefami wejściowymi, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
7. Wprowadzono bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
8. Wprowadzono system liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających jednocześnie na terenie Targów poprzez specjalny system ewidencji wejść.
9. W strefach wejścia, prowadzona będzie weryfikacja czy wchodzący mają na twarzy maseczkę (przyłbicę lub inny materiał) – weryfikacji dokonuje ochrona Targów.
10. Prowadzony będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia.
11. Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenia („izolatorium”) dla osób z objawami infekcji.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów, punkty informacyjne itp.)
1. Ograniczono liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum, natomiast preferuje się w możliwie jak najszerszym stopniu, obsługę online.
2. Stanowiska obsługi zwiedzających w strefach wejściowych wyposażono w osłony z plexi.
3. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra.
4. Powierzchnie lad recepcyjnych w punktach obsługi będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
5. Preferowane są rozliczenia bezgotówkowe – przelewy lub zastosowanie terminali płatniczych (biuro targów, recepcja hotelu),

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI
1. Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
2. Na stoiskach należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów.
3. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
4. Zaleca się Wystawcom aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online.
5. Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku (zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa) poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi.
6. W przypadku organizowania na targach konferencji czy szkoleń, należy ograniczyć liczbę dostępnych miejsc siedzących (zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa) poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odpowiedniej odległości (przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi).
7. Powyższe zasady dotyczące przygotowania i funkcjonowania stoisk wystawienniczych obowiązują w pawilonach namiotowych i hali „A” oraz na stoiskach w tzw. plenerach.

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE
1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
2. Przy organizacji przestrzeni gastronomicznej na stoisku należy zachować bezpieczną odległość między blatami stolików (liczoną od ich brzegów). Odległość ta musi wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
3. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 2 metry.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. W miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp. zapewniono urządzenia do higieny rąk i środki dezynfekujące.
2. Prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
3. W halach namiotowych stosowana jest regularna wentylacja przestrzeni hali poprzez nawiew świeżego powietrzna (atmosferycznego bez systemu recyrkulacji powietrza) i pozostawianie otwartych drzwi wejściowych. Podobnie w hali „A” głównie stosowana jest wentylacja nawiewna świeżego powietrza (atmosferycznego) oraz utrzymywane otwarte drzwi i bramy wjazdowe dla uzyskania częstej wymiany powietrza w hali. Do niezbędnego minimum ograniczone jest stosowanie klimatyzacji (z maksymalnym ograniczeniem recyrkulacji powietrza).
4. Wszystkie toalety wyposażono w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Dokonywana będzie regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach.
5. Zapewniona jest obecność Zespołu Medycznego na terenie Targów w godzinach otwarcia imprezy.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI
1. Podczas targów prowadzone są akcje informacyjne na bilbordach/telebimach, dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników na terenie Targów.
2. Podczas targów czynny jest radiowęzeł targowy przekazujący aktualne komunikaty, w tym o odpowiednich zachowaniach, wynikających z sytuacji epidemiologicznej.
3. W widocznych miejscach na terenie targów rozmieszczono materiały (w postaci plakatów i plansz) przypominające o konieczności higienicznego zachowania (higieny rąk, zakrycia ust i nosa maską lub przyłbicą oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi czy unikania uścisków dłoni).
4. W czasie Targów czynny jest alarmowy numer telefonu, obsługiwany przez ekipę Zespołu Medycznego. Informację o numerze alarmowym umieszczono w widocznych miejscach na terenie Targów i stronach www.energetab.pl

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
1. Zaleca się stosować do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2. Należy przeprowadzić dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony uczestnik (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.
3. Należy podjąć próbę ustalenia listy osób obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie, na stoisku (w porozumieniu z Wystawcą, organizatorem konferencji lub innego wydarzenia);
4. Ze strony ZIAD Bielsko-Biała SA za opiekę nad osobą z niepokojącymi objawami, potrzebującą pomocy medycznej odpowiada pracownik znajdujący się najbliżej osoby z niepokojącymi objawami. Osoba taka zobowiązana jest do działania zgodnie z poniższą INSTRUKCJĄ:

Po dotarciu do osoby z niepokojącymi objawami, potrzebującej pomocy medycznej należy:
– przeprowadzić ją do wyznaczonego na terenie Targów Zespołu Medycznego,
– lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby i podejmuje decyzję o konieczności lub nie przetransportowania osoby do Oddziału Zakaźnego Szpitala,
– wtedy należy zadzwonić na numer alarmowy 112 i wezwać karetkę pogotowia w celu przetransportowania osoby z objawami sygnalizującymi możliwość zakażenia do Oddziału Zakaźnego Szpitala w Tychach (Megrez Sp. z o. o., ul. Edukacji 102, tel. 32 325 53 04) lub w Cieszynie (Zespół ZOZ, ul. Bielska 4, tel. 32 854 92 00 wew. 492 lub 493);
– jeśli lekarz podejmie decyzję o konieczności transportu do Oddziału Zakaźnego – należy powiadomić o tym fakcie Prezesa Zarządu ZIAD Bielsko-Biała SA tel: 600 004 214 i Kierownika Biura Targów tel.: 603 253 424;
– zlecić Kierownikowi Zespołu Ochrony, próbę uzyskania informacji o lokalizacjach miejsc pobytu osoby z objawami sygnalizującymi możliwość zakażenia koronawirusem, w czasie przebywania na terenie Targów,
– powiadomić o fakcie zaistnienia objawów sygnalizujących możliwość zakażenia koronawirusem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (adres: ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała), telefon kontaktowy do Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego 33 499 29 42, tel. alarmowy 504022816 oraz Centrala 33 816 00 12, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl lub psse.bielskobiala@pis.gov.pl
– jednocześnie należy być w kontakcie z w/w Oddziałem Zakaźnym celem zweryfikowania podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,