Loading...
Regulamin dla zwiedzających2019-09-05T13:57:43+00:00

Regulamin dla zwiedzających

Pobierz regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB (zwane dalej Targami) organizowane przez ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Al. Armii Krajowej 220, kod poczt. 43-316, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Bielsko-Biała wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, pod nr KRS 0000071046, z kapitałem zakładowym 31 294 800 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 5471639980, zwaną dalej ZIAD.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi na terenie przynależnym do siedziby ZIAD, zwanym dalej także miejscem wydarzenia.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie ZIAD, w punktach obsługi Zwiedzających Targi (Informacja Targowa), a także w Internecie pod adresem www.energetab.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.
 4. Wstęp na targi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 • 2 Zasady wstępu
 1. Szczegółowe zasady wstępu są ustalane przez ZIAD i ogłaszane na stronach internetowych dotyczących Targów oraz w punktach obsługi zwiedzających.
 2. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia Targów dla Zwiedzających, rodzaju dokumentów wstępu oraz uprawnieniach wynikających z posiadania dokumentu wstępu.
 3. Wstęp na miejsce wydarzenia podlega regulacji, a czasami ograniczeniom, w związku z charakterem Targów przeznaczonych głównie dla klientów biznesowych i ewentualnie obowiązkowi wcześniejszego zgłoszenia grup zwiedzających (grupy szkolnej, wycieczki).
 4. Wstęp na teren Targów jest wolny, niemniej zaleca się, aby Zwiedzający odebrał „Kartę wolnego wstępu” wydawaną przez hostessy oczekujące na Zwiedzających w rejonach wejścia lub wjazdu na teren targów lub w punktach Informacji Targowej.
 5. W ramach Targów mogą odbywać się prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia itp. – uczestnictwo w niektórych wydarzeniach towarzyszących może wymagać wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Targów lub uzyskania zaproszenia.
 6. Zwiedzający, którzy dokonali rejestracji swojej w punkcie Informacji Targowej (poprzez okazanie wizytówki lub wypełnienie formularza rejestracyjnego) lub zgłosili zamiar odwiedzenia Targów on-line pod adresem www.energetab.pl i potwierdzili swoją obecność na Targach w punktach Informacji Targowej, zwani dalej jako Profesjonalni Zwiedzający, mają możliwość otrzymania identyfikatora Zwiedzającego.
 7. Do rejestracji jako Profesjonalny Zwiedzający w formie on-line lub na formularzu rejestracyjnym należy podać:

a )imię i nazwisko,

 1. b) e-mail,
 2. c) nazwa firmy,
 3. d) adres firmy (kraj, kod i miejscowość, ulica),
 4. e) branże działalności,
 5. f) ewentualnie: stanowisko oraz nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

Formularz rejestracyjny Profesjonalnego Zwiedzającego wymaga podpisu osoby go wypełniającej.

 1. Dane, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
 2. Akredytacje dziennikarskie będą wydawane w Biurze Targów. O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator lub jego przedstawiciel. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 3. Zgłoszenia zorganizowanych grup (np. studentów, uczniów starszych klas technikum) należy dokonać e-mailem, w celu uzyskania akceptacji terminu zwiedzania Targów przez grupę. ZIAD zastrzega sobie, ze względu organizacyjnych, prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia grupy w zaproponowanym terminie i prawo do zaproponowania innego terminu zwiedzania.
 4. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez uczestników grupy, w tym nieprzestrzegania przepisów porządkowych, ZIAD może dokonać przerwania zwiedzania Targów przez wszystkich uczestników grupy, bez możliwości jego kontynuacji.
 • 3 Ochrona danych Zwiedzających
 1. Wchodząc na teren targów ENERGETAB 2019 Zwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w postaci zdjęć i nagrań wideo swojego wizerunku.
 2. Dane Zwiedzających, podane ZIAD w celu wstępu na Targi lub organizowane przez ZIAD konferencje / seminaria towarzyszące Targom, tworzą bazę danych, której administratorem jest ZIAD i która może być wykorzystywana przez ZIAD w celach marketingu bezpośredniego lub pośredniego i udostępniona organizatorom poszczególnych wydarzeń towarzyszących Targom.
 3. 3. Administratorem danych osobowych jest ZIAD Bielsko-Biała SA.
 4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych Zwiedzających, utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, ZIAD stosuje przewidziane przez obowiązujące regulacje prawne dostępne środki organizacyjne i techniczne, chroniąc dane przed zniszczeniem, kradzieżą albo innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), także w celu:

– monitorowania terenu targów pod względem bezpieczeństwa osób i mienia,

– wykorzystania zdjęć i nagrań z targów w materiałach promocyjnych.

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy na adres korespondencyjny podany w § 1 ust. 1 lub e-mail: dane@ziad.bielsko.pl
 2. Administrator może przekazywać dane osobowe wymienione w ust. 1 i 2 firmom realizującym na zlecenie Administratora materiały promocyjne targów ENERGETAB.
 3. Podający dane osobowe ma prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą;

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone.

 1. Planowany okres przetwarzania danych: nie wyznaczono.
 • 4 Inne usługi i świadczenia dla Zwiedzających
 1. Katalog wystawców uczestniczących w targach, przewodnik targowy oraz wydawany codziennie informator o targach może być sprzedawany lub wydawany w punktach obsługi Zwiedzających, w biurze targów, a także przez hostessy na terenie targów.
 2. Profesjonalni Zwiedzający mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (np. wstęp do specjalnych stref wydarzeń), ustalonych w ofercie odnoszącej się do Targów i przedstawionej na stronach internetowych ENERGETAB.
 3. W celu ułatwienia zwiedzania targów ZIAD wprowadza jednolite oznaczenia stoisk wystawców oraz prezentuje plany lokalizacji stoisk na trzech tablicach zlokalizowanych w pobliżu wejść na targi oraz wykazy wystawców na tablicach przed poszczególnymi pawilonami.
 4. Poruszanie się po terenie Targów ułatwia czytelny, graficzny system oznakowania pawilonów i innych obiektów, a także udostępnianie Zwiedzającym mapek terenu Targów.
 • 5 Przepisy porządkowe
 1. Zwiedzający mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów.
 2. Pawilony, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.
 3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. wystawcy. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu Targów, ZIAD wyda polecenie ich wstrzymania.
 4. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych ze ZIAD, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Na terenie ekspozycji targowej obowiązują zakazy:
 6. a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 7. b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 8. c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 9. d) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym), a także rowerów, deskorolek itp., chyba że jest to dozwolone przez ZIAD;
 10. e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych);
 11. f) zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
 12. g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie targowym;
 13. h) opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.
 14. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na miejsce wydarzenia.
 15. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5, ZIAD zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z miejsca wydarzenia i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
 16. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.
 17. Przedmioty i substancje określone w ust.5 pkt. a) oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Targów (w tym parkingów) określone w ust.8 mogą, ze względów bezpieczeństwa, zostać przez ZIAD albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty / substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. ZIAD nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targów lub innego wydarzenia, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.
 18. Zwiedzający są zobowiązani do:
 19. a) respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 20. b) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefach ruchu w miejscu wydarzenia;
 21. c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników, oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów;
 22. d) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez odpowiednie służby Targów ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu wydarzenia), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z pawilonów;
 23. e) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.
 24. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

 

 

 

 • 6 Odpowiedzialność i ubezpieczenie
 1. ZIAD zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Targów i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych Targów, ze stosownym wyprzedzeniem terminu ich rozpoczęcia.
 2. ZIAD nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. ZIAD nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego.
 4. ZIAD nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na terenie Targów. Zwiedzającym nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez ZIAD ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).
 5. ZIAD nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Zwiedzających wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przezsłużby ZIAD w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z pawilonu targowego.
 6. Na wyłączenie odpowiedzialności ZIAD z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring, itp.)
 7. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia wnoszonego przez siebie na teren Targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, telefon komórkowy, laptop, aparat fotograficzny).
 8. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód na terenie Targów (np. uszkodzenie mienia ZIAD). Oceny szkód dokonuje ZIAD, jeżeli to możliwe – w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
 9. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić ZIAD oraz kierownika ochrony Targów (ewentualnie Policję) niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 • 7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez ZIAD usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje Zwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie Targów w jednym z punktów Informacji Targowej lub Biurze Targów, a w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 7 dni po zakończeniu Targów – drogą elektroniczną na adres wystawa@ziad.bielsko.pl albo listownie na adres siedziby ZIAD.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia w punkcie obsługi Zwiedzających lub jej wpływu do ZIAD drogą elektroniczną lub pocztową.
 4. ZIAD zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień. ZIAD dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 01 września 2019 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a ZIAD, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.